00000
בעלי חיים אומצו
תקנון

הסכם משתמש

1.       מבוא

1.1.             אתר האינטרנט www.yad4.co.il (להלן: "האתר") מהווה פלטפורמה לאיתור כלבים המוצעים לאימוץ על ידי ארגונים הפועלים להצלת כלבים בישראל ("עמותות").

1.2.             הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר, בין אם כמשתמש רגיל או כפועל מטעם עמותה (להלן: "הגולש"), ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3.             גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.4.             המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5.             האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2.       תנאי שימוש

2.1.             לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2.             הגולש מצהיר כי הוא בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3.             הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.3.1.      גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

2.3.2.      מניפולציה של כתובת ה-URLשל דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.3.3.      העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.3.4.      ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.4.             בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.4.1.      למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.4.2.      להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3.       חשבון משתמש

3.1.             בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים שונים באתר תנתן תתאפשר רק לגולשים אשר נרשמו לאתר ומסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "החשבון").

3.2.             לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.

3.3.             ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון ועל ניהולו:

3.3.1.      אין ליצור או לנהל חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים, העדכניים והמלאים של פותח החשבון.

3.3.2.      אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

3.4.             מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן החשבון, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון.

3.5.             הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון (להלן: "הסיסמא"):

3.5.1.      אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

3.5.2.      על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.

3.5.3.      על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.

3.5.4.      הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילת מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

3.6.             הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2להסכם.

3.7.             מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת החשבון ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

3.8.             הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר, הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו, וכן דיוור פרסומי.

4.       אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

4.1.             שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

4.2.             באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4.3.             באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

5.       הגבלת אחריות לנזקים

5.1.             לבעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם לא תהא כל אחריות בגין נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר יתכן וייגרם לגולש בקשר לשימושו באתר.

5.2.             מבלי לגרוע מהאמור, אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים ישירים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

6.       העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

6.1.             פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

6.2.             חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

6.3.             יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה  קישור טרם השימוש בו.

7.       העדר אחריות לפעולות גולשים

7.1.             במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‏9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר, או ל (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר באפשרות עמותות להציג ולפרסם פרטים בדבר כלבים לאימוץ ("דפי כלבים").

7.2.             מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם מצד בעלי האתר והללו אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

7.3.             מבלי לגרוע מהאמור, ואלא אם צויין במפורש אחרת, מובהר כי הפרטים המופיעים בדפי הכלבים (לרבות גיל הכלב, גודלו, התאמתו ורמת חינוכו) הנם התרשמותם האישית והסובייקטיבית של מעלי התוכן מטעם העמותה הרלוונטית, אשר לא ניתן לאמת, לוודא או להבטיח.

8.       העלאת תוכן גולשים

8.1.             הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.

8.2.             הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בגופו, זכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, וכן תוכן פרסומי, שנוי במחלוקת או מטעה.

8.3.             מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏8.2, בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‏2.4 להסכם זה.

8.4.             הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו, אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט או בכל מדיה פרסומית בקשר לפעילות אתר.

8.5.             מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

8.6.             הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שיציגו בעלי האתר מעת לעת באתר.

9.       הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל _____.

10.   זכות יוצרים והרשאות שימוש

10.1.          זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

11.   סימני מסחר

11.1.          סימני המסחר "יד-4", "המאגר הארצי לאימוץ כלבים" ו- "yad4.co.il" משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

11.2.          יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

12.   שינוי תנאים

12.1.          בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

12.1.1.   לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

12.1.2.   אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

12.2.          באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.